•• Management, advies & coaching ••

Maidenspeech Herman Sietsma in Eerste Kamer

Op 11 oktober jl. heeft Herman in de Eerste Kamer zijn maidenspeech gehouden over de Mediawet.

Kernpunt in zijn speech was het belang van de derde weg van de maatschappelijke zelforganisatie, naast de tucht van de markt en de macht van de overheid. Vrije omroepen zijn van onschatbare betekenis voor onafhankelijke journalistiek, die aansluit bij de levensbeschouwelijke pluriformiteit.

Ons land is een land van minderheden en wordt dat in de toekomst in nog sterkere mate. De Nederlandse traditie van veelkleurigheid en maatschappelijke kracht moet ook in het omroepbestel voorop staan, ook als aansturing en samenwerking in NPO-verband nodig is.

Een motie waarin dit tot uitdrukking is gebracht en de staatssecretaris wordt gevraagd periodiek te rapporteren over het behoud van de autonomie van de omroepen komt over enkele weken in stemming.

Naar het overzicht